Certyfikowane badania palności materiałów

Certyfikowane badania palności materiałów

Firma FIRE-LAB zajmuje się organizacją i prowadzeniem akredytowanego laboratorium materiałów budowlanych. W pierwszej fazie działalności uruchomiliśmy przeprowadzanie podstawowych badań związanych z bezpieczeństwem pożarowym.

Obecnie laboratorium dysponuje stanowiskiem do badań palności SBI (PN-EN 13823) oraz stanowiskiem do badań reakcji na ogień tzw. badanie mały płomień (PN_EN ISO 11925-2) oraz (EN ISO 11925-2:2020).

Działalność Fire-Lab to wsparcie projektów badawczo-rozwojowych producentów materiałów ogniotrwałych o realizację badań, interpretację wyników oraz doradztwo techniczne. Laboratorium świadczyć będzie również usługi badawcze mające na celu określenie klasy odporności ogniowej wyrobów budowlanych, elementów budynku oraz elementów konstrukcji.

Prace badawczo-rozwojowe będą realizowane we współpracy z zewnętrznymi ośrodkami naukowo badawczymi. Oferowane będą również usługi badań na zlecenie dla instytutów i uczelni wyższych.

Na kolejnym etapie rozwoju firma chce zaoferować również inne badania związane z reakcją na ogień tak, aby umożliwić swoim klientom możliwość dokonywania pełnej klasyfikacji ogniowej swoich wyrobów.

Fire-Lab posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 1777. Jestw trakcie procesu uzyskiwania notyfikacji europejskiej.

Rodzaje badań realizowane przez laboratorium.

PN-EN 13823+A1:2014 – SBI – „Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Wyroby budowlane, z wyłączeniem podłogowych, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu”

W niniejszej Normie Europejskiej podano metodę badania stosowaną do ustalenia klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień wyrobów budowlanych – z wyjątkiem posadzek – wymienionych w Tablicy 1 Decyzji WE 2000/147/WE – poddanych oddziaływaniu pojedynczego płonącego przedmiotu (SBI). Normę tę opracowano, aby określić jak zachowują się w zakresie reakcji na ogień, zasadniczo płaskie wyroby. Sposób postępowania z niektórymi grupami wyrobów, np. wyrobów liniowych (rury, przewody, kable itp.) może wymagać opracowania specjalnych zasad.

PN-EN ISO 11925-2:2013 oraz (EN ISO 11925-2:2020) – „Badania reakcji na ogień. Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia. Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia”

Metodę badania opracowano w celu umożliwienia określenia właściwości wyrobów w zakresie reakcji na ogień. Określono w niej badanie stosowane do oznaczania zapalności wyrobów poddanych bezpośredniemu działaniu małego płomienia, bez oddziaływania promieniowania cieplnego przy pionowej orientacji próbek.

Mimo, że metoda jest przeznaczona do oceny zapalności, to miarą zapalności jest rozprzestrzenianie małego płomienia w górę, po pionowej powierzchni próbki, w następstwie przykładania małego płomienia (wielkości płomienia zapałki) do powierzchni lub krawędzi próbki przez 15 s lub 30 s. Ustalenie, czy powstają płonące krople zależy od tego, czy papier filtracyjny umieszczony poniżej zapalonej próbki zapali się czy nie.

Badane materiały

  • styropian
  • kable i przewody
  • wełna mineralna
  • płyty warstwowe
  • chemia budowlana
  • geosyntetyki
  • wyroby drewnopodobne

Dane kontaktowe

Fire-Lab sp. z o.o.

03-167 Warszawa
ul. Szałwiowa 9
+48 22 531 64 02

Polecamy również: